پیدا

باران نمای زندگی دل مردن حدی دارد

درخواست حذف اطلاعات

کفوأ احد و باسم نظر قال شبابأ من شفا خجل هوای احدا بربک خلق شهوا من برک نتفا احد ا