پیدا

قدوس

درخواست حذف اطلاعات

الله یا ایها الساقی ادرک سمعن فی الحال که عشق آسان نمود ولی ٱفتاد مشکلها الله یا ایها الساقی سمع ادرکنی که عشق آسان نمود ولی ٱفتاد مشکلها شبی تاریک بیم موج بیم وگرد چنین حائل همه گنا ها به گناه کشید آ نهان نماند رازی که او نهان کرد از مردم